Інформація для батьків | Громадська організація Куп’янської гімназії №1 «ДІТИ УКРАЇНИ»
Громадська організація Куп’янської гімназії №1 «ДІТИ УКРАЇНИ»

У Куп’янській гімназії №1 діє громадська організація «ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР КУП’ЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1 «ДІТИ УКРАЇНИ».

 

 

 

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ

 «ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР КУП'ЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1 

«ДІТИ УКРАЇНИ»» 

 

 1. Загальні положення

 

1.1ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР КУП'ЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1 «ДІТИ УКРАЇНИ»» (надалі - Центр) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.  

1.2. Центр керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, нормами міжнародного права, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Статутом (надалі - Статут).

1.3 Центр є юридичною особою з моменту державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

1.4. Центр є неприбутковою громадською організацією, створеною на підставі рішення установчих зборів засновників, в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.5. Центр може мати  свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Центру реєструється у встановленому чинним законодавством України  порядку.

1.6. Центр утворений та діє на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.7. Організація може взаємодіяти та співпрацювати з організаціями інших громадських об’єднань, набувати прав і нести обов’язки відповідно до свого Статуту.

1.8. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Центру, так само як і втручання Центру у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

1.9. Центр несе відповідальність за своїми зобов'язаннями лише в межах належного йому майна.

1.10. Центр не несе відповідальності  за особистими зобов'язаннями своїх членів, а її члени не несуть відповідальність за зобов’язаннями Центру.

1.11. Центр є власником свого майна й реалізує своє право власності у відповідності із метою та задачами діяльності Центру.

1.12. Найменування організації:

1.12.1. Повне найменування Центру: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР КУП'ЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1 «ДІТИ УКРАЇНИ»».

1.12.2. Скорочене найменування: ГЦ КУП'ЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1 «ДІТИ УКРАЇНИ»».

1.12.3. Місцезнаходження Центру: 63701, Харківська область, місто Куп'янськ, вулиця Харківська, будинок 10.

 

2. Мета та основні напрямки діяльності Центру

 

2.1. Основною метою Центру є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних, спортивних, громадських та інших інтересів своїх членів.

2.2.  Основні завдання Центру:

здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань та не має на меті одержання прибутку;

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

пропагування серед громадськості національних родинних цінностей;

сприяння розвитку освіти, охорони здоров'я, фізичної культури, спорту та туризму (організації спортивних секцій), творчих студій;

пропагування серед громадськості гуманістичних ідей сучасної освіти на засадах демократизму;

сприяння створенню сучасних умов організації навчально-виховного процесу в Куп'янській гімназії №1 Куп’янської міської ради Харківської області (надалі Куп'янська гімназія №1)  ;

розповсюдження досвіду самореалізації особистості в сучасному суспільстві;

участь у розробці методичної літератури, створенні фото продукції;

сприяння пропагуванню високого мистецтва в традиціях національної української школи шляхом участі в організації художніх виставок, фотовиставок, конкурсно-проектних експозицій;

організація виставок  з метою виконання статутної мети;

організація походів, екскурсій, туристичних подорожей, туристичний обмін групами;

участь в організації курсів, семінарів, лекцій, конференцій, різних форм проведення дозвілля та відпочинку дітей та молоді, спортивних клубів, таборів, зборів, змагань;

участь в організації та проведенні заходів, програм, кампаній, дискотек, вечірок, презентацій, музичних вечорів, карнавалів, спортивних змагань, спартакіад, олімпіад, кубків, турнірів, лицарських турнірів, виставок, арт-галерей, зустрічей, з'їздів, конференцій, зборів, конкурсів та інших недержавних масових громадських заходів освітнього, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру;

пропаганда і розповсюдження досвіду родинного виховання, співпраця сім'ї та школи;

участь у гімназійних проектах освітньо-виховного та дослідницького спрямування;

сприяння організації здорового, корисного і якісного харчування учнів Куп'янської гімназії №1;

сприяння формуванню громадської думки щодо проблем дітей та молоді шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, що не суперечать чинному законодавству України;

здійснення співробітництва з державними установами, органами місцевого самоврядування,   громадськими  об'єднаннями, підприємствами та приватними особами як на території України, так і за її межами з питань, що відносяться до статутних завдань Центру;

організація зв'язку між громадськістю і підприємницьким середовищем для впровадження програм освітньо-виховного спрямування;

сприяння надходженню вітчизняних та іноземних інвестицій з метою залучення, крім державних коштів, інших джерел фінансування під реалізацію молодіжних програм;

участь у реалізації програм, розроблених державними та недержавними установами, в тому числі і соціальними службами для молоді;

представлення і захист законних інтересів своїх членів Центру в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях, установах;

надання всіх видів підтримки та допомоги членам Центру, учням і працівникам Куп'янської гімназії №1;

сприяння    забезпеченню    членів    Центру    необхідними     видами інформаційних, консультативних та інших послуг;

координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Центру;

розповсюдження інформації про діяльність Центру, пропаганда своїх ідей і цілей;

сприяння учасникам навчально-виховного процесу Куп'янської гімназії №1 в придбанні майна для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної та господарської діяльності;

здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним  законодавством України, спрямованої на виконання цілей і завдань Центру.

 

3. Права та обов’язки Центру

3.1.  Центр має право:

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України;

отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно, або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, членських та інших внесків, що надходять до фондів Центру;

представляти і захищати свої законні права та  інтереси, а також законні права  та  інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, як державного, так і недержавного рівня;

проводити мирні зібрання в будь - який спосіб, не заборонений діючим законодавством України.;

ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.

створювати установи і організації;

засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;

одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

вносити пропозиції до органів влади і управління;

розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби  масової інформації;

самостійно визначати порядок, форми організації та оплати праці найманих працівників та залучених фахівців;

самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності відповідно до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм майном;

здійснювати не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань Центру та не має на меті отримання прибутку;

вільно поширювати у будь - який  законний спосіб інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету;

користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та діяти у будь-який спосіб, що незаборонений ним;

3.2. Центр зобов’язаний:

вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованим в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до чинного законодавства;

зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність Центру;

здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з метою, напрямами та завданнями діяльності Центру;

забезпечувати ведення обліку та зберігання не менше п’яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх операцій.

 

           4. Умови членства в Центрі

 

4.1. Членами Центру можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, які підтримують мету та завдання Центру. Членство в Центрі не є перепоною для членства (участі) в інших організаціях. Рішення про прийняття до складу членів Центру приймає Голова Правління за письмовою заявою особи, яка виявила бажання стати членом Центру.

4.2. Членство в Центрі припиняється у випадках:

добровільного виходу з Центру за письмовою заявою члена Центру;

виключення зі складу членів Центру за рішенням Загальних зборів;

у разі смерті члена Центру.

4.3.  Член Центру вважається таким, що вибув з Центру, з моменту подання заяви до Голови Правління.

4.4.  Член Центру може бути виключений з Центру у випадку порушення ним своїх обов'язків, встановлених пунктом 5.2. цього Статуту, а також, у разі вчинення дій, що суперечать цілям та завданням Центру, а також за дії, що дискредитують Центр, та наносять моральну і майнову шкоду членам Центру.

4.5. Кожен член Центру має надати достовірну контактну інформацію, а саме: номер телефону, електронну адресу, поштову адресу. Надаючи таку інформацію, кожен член Центру надає згоду на використання та обробку персональних даних, як це вимагає чинне законодавство України про захист персональних даних.

                          

                               5. Права і обов'язки членів Центру

5.1.     Члени Центру мають право:

брати участь у всіх заходах Центру;

обирати та бути обраним у керівні та  контролюючі органи Центру;

обговорювати будь - які питання, що стосуються їх прав та обов’язків;

вносити на розгляд Загальних зборів та Правління питання, пов’язані зі  статутною діяльністю Центру;

отримувати інформацію щодо поточної діяльності Центру;

звертатись до Центру за допомогою для представництва своїх законних  інтересів та захисту своїх прав в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та  інших організаціях;

надавати Центру матеріальну та фінансову допомогу.

5.2.     Члени Центру зобов'язані:

сприяти досягненню мети та завдань Центру;

виконувати положення чинного законодавства України, а також положення цього Статуту;

надавати допомогу Центру в його діяльності;

узгоджувати свої дії з Головою Правління;

вносити у порядку та в терміни, встановлені Правлінням, членські внески.

 

6. Керівні органи Центру

6.1. Керівними органами Центру є: Загальні збори членів Центру та Правління. У разі необхідності за рішенням Загальних зборів або Правління Центру може створити Ревізійну комісію або обрати Ревізора.

6.2. Вищий керівний орган Центру є Загальні збори членів Ценру (далі - Загальні збори) що уповноважені ухвалювати рішення з будь-яких питань статутної діяльності Центру. Загальні збори проводяться не рідше ніж один раз на рік та скликаються Головою Правління або Правлінням.

Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Головою Правління, Правлінням або на вимогу не менш як 2/3 членів Центру. Дата і місце проведення чергових (позачергових) Загальних зборів встановлюються Головою Правління (у разі його відсутності Правлінням). Про проведення Загальних зборів Голова Правління (а у разі його відсутності один з членів Правління) повідомляє членів Центру про чергові (поза чергові) збори. Повідомлення здійснюється шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу члена Центру, яка при прийнятті в Центр надавалася членом Центру та є коректною та достовірною. Додатково Правління може направляти повідомлення членам Центру CMC повідомленням на номер телефону члена Центру, який при прийнятті в Центр надався членом Центру та поштою - цінним листом.

Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших керівних органів Центру та членів Центру.

Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом. Протокол підписує головуючий та секретар. Головуючим на Загальних зборах є Голова Правління, секретар обирається із членів Центру. Протоколи Загальних зборів зберігає Голова Правління. Право брати участь у Загальних зборах та голосувати за прийняття рішень належить усім членам Центру. Кожен член Центру має один голос.

Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість членів Центру. Рішення приймаються простою більшістю голосів, крім випадків передбачених пунктами 8, 10, 11 цього Статуту. Якщо голосів "за" та "проти" рівна кількість, вирішальний голос має Голова Правління.

Голосування членів Центру може проводитись як відкрито так і таємно. Форма голосування встановлюється рішенням Загальних зборів.

До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

визначення основних напрямків діяльності Центру, затвердження його планів  та звітів про їх виконання;

внесення змін до Статуту Центру;

прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження та/або найменування Центру;

прийняття рішення про припинення діяльності Центру;

призначення ліквідаційної комісії (або обрання ліквідатора), затвердження  ліквідаційного балансу;

обрання та відкликання Правління, або окремих членів Правління;

обрання та відкликання Голови Правління;

приймає рішення щодо виключення з членів Центру з підстав зазначених в  пункті цього Статуту;

визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією. Делегування окремих повноважень щодо права власності Правлінню або Голові Правління;

розгляд звернень членів Центру з питань оскарження рішень, дій, бездіяльності Правління або Голови Правління, прийняття рішень по суті у місячний строк. 6.3.Правління Центру (далі - Правління) є виконавчим органом Центру на період між Загальними зборами членів Центру, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом Центру та іншими внутрішніми нормативними документами Центру. Члени Правління обираються з членів Центру Загальними зборами строком на 7 років. До складу Правління входить Голова Правління та члени Правління. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами, але не менш як 3 (три) особи.

Правління скликається Головою Правління не рідше ніж один раз на рік.

Позачергове засідання Правління, за необхідністю, може скликати Голова Правління або на вимогу одного із членів Центру. Засідання Правління є легітимним, як що на ньому присутні більше половини членів Правління.

Рішення, прийняті Правлінням обов'язкові для всіх членів Центру. Рішення Правління оформлюється протоколом. Протокол підписує головуючий та секретар. Головуючим на засіданні Правління є Голова Правління, секретар обирається із числа членів Правління.

Протоколи Правління зберігає Голова Правління. Усі рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. Як що голосів "за" та "проти" рівна кількість, вирішальний голос має Голова Правління.

Повноваження Правління:

скликає чергові та позачергові Загальні збори;

за рішенням Загальних зборів виступає розпорядником коштів та майна    Центру;

приймає рішення про створення юридичних осіб (товариств, підприємств) для досягнення мети Центру;

приймає рішення щодо утворення відокремлених підрозділів;

приймає рішення щодо припинення діяльності відокремлених підрозділів;

обирає та відкликає керівника відокремленого підрозділу;

приймає рішення щодо заснування засобів масової інформації для досягнення мети Центру;

затверджує зразки печаток, штампів, бланків, символіку (емблему, інший  розпізнавальний знак, прапор);

вирішує інші питання діяльності Центру, не віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

Правління звітує перед Загальними зборами членів Центру на черговому засіданні, один раз на рік. У разі необхідності або на вимогу не менш як 2/3 членів Центру Правління може звітувати на позачергових Загальних зборах членів Центру.

6.4. Голова Правління є керівником Центру.

Голова Правління обирається Загальними зборами. Голова Правління є підзвітним Правлінню та Загальним зборам. Рішення Голови Правління обов'язкові для членів Центру.

6.5. Повноваження Голови Правління:

вирішує поточні організаційні та інші оперативні питання діяльності Центру;

 розподіляє обов'язки між членами Центру та Правління;

головує на засіданнях Загальних зборів та Правління Центру;

підписує протоколи і рішення Загальних зборів та Правління Центру;

діє від імені Центру без довіреності та представляє Центр у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також  фізичними та юридичними особами в Україні та за її межами;

видає розпорядження, накази, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його компетенції;

має право першого підпису на фінансових документах Центру;

розглядає клопотання учасників навчально-виховного процесу, приймає рішення щодо їх задоволення та доводить свої рішення до відома Правління.

вирішує питання щодо прийняття в члени Центру та виключення з нього;

надає пропозиції Загальним зборам щодо виключення осіб із членів Центру  та із членів Правління за недотримання положень  Статуту Центру;

приймає рішення щодо прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення найманих працівників Центру, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує їх посадові обов’язки;

встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання  найманих працівників Центру в межах кошторису.

готує пропозиції щодо порядку денного на засідання Загальних зборів та Правління;

 відкриває рахунки в банківських установах;

організовує документообіг, діловодство та звітність Центру;

здійснює ведення бухгалтерського обліку (за рішенням Загальних зборів);

укладає та підписує від імені Центру господарські та інші договори, контракти,  видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Центру.

 

6.6. Ревізійна комісія або Ревізор є органом, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Центру. Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб обирається Загальними зборами. Повноваження Ревізійної комісії або Ревізора:

отримувати від органів Центру достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Центру, матеріали, бухгалтерську або іншу документацію, необхідну для виконання ними своїх контролюючих функцій. Зазначені документи мають бути надані Ревізійній комісії або Ревізору не пізніше, ніж через 5 (п’ять) робочих днів після отримання письмового запиту;

вимагати позачергового скликання засідання Правління для вирішення  питань, що знаходяться у компетенції Правління, у разі виявлення порушень у фінансово- господарській діяльності Центру або виникнення загрози  інтересам Центру;

вимагати позачергового скликання Загальних зборів для вирішення питань,  що знаходяться у виключній компетенції Загальних зборів, у разі виявлення порушень у фінансово- господарській діяльності Загальних зборів або виникнення загрози суттєвим інтересам Загальних зборів;

вимагати особистого пояснення від членів Центру з питань, що належать до  компетенції Ревізійної комісії або Ревізора;

пред’являти членам Центру вимоги щодо усунення виявлених порушень  законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності Центру, виносити на розгляд Правління та Загальних зборів   питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Центру.

6.7. Звіти про проведені ревізії подаються на розгляд Правління та Загальних зборів. Ревізійна комісія або Ревізор подає звіт за результатами ревізії на розгляд Правління не пізніше, ніж за 10 днів до чергових Загальних зборів.

6.8. Всі керівні органи Центру можуть проводити свої засідання за безпосередньою участю осіб або з використанням засобів зв’язку, про що зазначається в протоколі засідання.
 

7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Центру

7.1.Члени Центру мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Центру, Голови Правління Центр, Правління Центру та Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме: - на дії, бездіяльність члена Центру - первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржнику. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Центру, який скаржиться, а також члена Центру, дії, бездіяльність якого оскаржується.

В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів Центру, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Центру який скаржиться, а також члена Центру дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління Центру - первинна скарга  подається до Правління Центру, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Центру, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга  подається до Загальних зборів Центру, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Центру, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або  рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення Правління - скарга подається до Загальних зборів Центру, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Центру, який скаржиться, а також Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

рішення, дії та бездіяльність Загальних зборів оскаржується до суду.

7.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах Центру є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

 

8. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Центру

8.1. Центр може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення його статутної діяльності.

8.2. Майно та грошові  кошти Центру формуються:

8.2.1. за рахунок членських внесків;

8.2.2. за рахунок коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

8.2.3. за рахунок благодійних внесків та пожертвувань фізичних та юридичних осіб, цільових внесків під конкретні програми Центру;

8.2.4. за рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної, в тому числі - гуманітарної та технічної допомоги, що надається Центру відповідно до міжнародних договорів;

8.2.5. за рахунок пасивних доходів;

8.2.6. за рахунок надходжень від діяльності створених Центром підприємств, установ та організацій;

8.2.7. активів, отриманих внаслідок ліквідації неприбуткових організацій;

8.2.8. інших джерел надходження, не заборонених законодавством України.

8.3. Майно та кошти Центру витрачаються на проведення його статутної діяльності, яка не суперечить вимогам законодавства.

8.4. Центр може надавати належне йому майно та кошти в користування, розпорядження або у володіння іншим юридичним або фізичним особам.

8.5. Центр несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном та коштами, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

8.6. Центр не несе відповідальності по зобов'язанням своїх членів, або третіх осіб, а члени Центру не несуть відповідальності за зобов’язаннями Центру.

8.7.  Центр має рахунки (в т.ч. валютні) у відповідних установах банків.

8.8. Для забезпечення статутної діяльності Центр може мати у власності і орендувати будинки, споруди, обладнання, технічні засоби тощо.

8.9. Забороняється  розподіл майна, отриманих доходів (прибутків) Центру або їх частини серед засновників (учасників), членів Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.10. Центр має право здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

8.11. Центр веде облік та здійснює звітність, що встановлені для неприбуткових організацій з діючим законодавством та відповідно Статуту Центру.

8.12. Центр також веде бухгалтерський облік відповідно до його юридичного статусу та вимог цього Статуту.

8.13. Майно та кошти Центру використовуються виключно для виконання статутної мети, забезпечення напрямків та підтримки діяльності Центру.

 

9. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділівЦентру

 

9.1. Центр  може мати відокремлені підрозділи, які утворюються, у разі необхідності, за рішенням Правління.

9.2. Керівника відокремленого підрозділу обирає Правління строком на 7 років. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Центру.

9.3. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Збори членів Відокремленого підрозділу (надалі по тексту - Збори членів Відокремленого підрозділу).

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

реалізують статутні мету та завдання Центру в межах наданих рішеннямПравління;

проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

представляють Центр на території певної адміністративно - територіальної одиниці.

9.5 Керівник відокремленого підрозділу має право:

використовувати назву та символіку Центру для реалізації завдань Центру;

отримувати допомогу у реалізації завдань Центру від керівних органів та  посадових осіб Центру;

бути присутнім на Загальних зборах та засіданнях Правління;

звертатись з клопотаннями до керівних органів Центру;

захищати своїх законні права та інтереси.

9.6 Керівник відокремленого підрозділу зобов'язаний:

дотримуватись вимог Статуту Центру;

не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Центру.

9.7. Керівник Відокремленого підрозділу має право діяти від імені Центру на підставі довіреності, виданої Головою Центру.

9.8. За рішенням Правління Центру керівник Відокремленого підрозділу має право подати заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про Відокремлений підрозділ, що містяться в Єдиному державному реєстрі відповідно до чинного законодавства України.

9.9. За рішенням Правління Центру діяльність Відокремленого підрозділу може бути припинено відповідно до чинного законодавства України.

9.10. Майно та кошти яке було закріплене за Відокремленим підрозділом після припинення діяльності передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

             

10. Порядок внесення змін до Статуту Центру

 

10.1. Внесення змін до  Статуту Центру оформляється  шляхом викладення його в новій редакції та є компетенцією Загальних зборів.

10.2. Рішення Загальних зборів з питань змін до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало 3/4 присутніх на Загальних зборах членів Центру.

 

11. Припинення діяльності Центру

 

11.1. Припинення діяльності Центру відбувається на підставі рішення Загальних зборів Центру, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу та на підставі рішення суду про заборону (примусовий розпуск) Центру.

11.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Центру, використання її майна і коштів приймаються Загальними зборами Центру, якщо на них проголосували не менше  3/4 членів Центру.

11.3. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Центру, про припинення діяльності з приєднанням до іншої організації та рішення громадської організації, до якої приєднуються, про згоду на таке приєднання.

11.4. Для вирішення питань, пов’язаних із припиненням діяльності Центру, Загальні збори Центру приймають рішення про створення ліквідаційної комісії (обирають ліквідатора). Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Загальними зборами Центру.

11.5. Ліквідаційна комісія з моменту її призначення здійснює всі заходи по ліквідації Центру у порядку, передбаченому законодавством України.

11.6. У разі припинення діяльності Центру, все  майно та кошти Центру, що залишилися після розрахунків з кредиторами, виплати заробітної плати, не можуть перерозподілятись між членами Центру, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 

 Голова Правління                                                     О.П. Овчаров

 

Всі бажаючі можуть вносити благодійні внески на рахунок Центру для учнів Куп’янської гімназії №1 та на розвиток матеріальної бази гімназії.

Наш рахунок:
ГЦ КУП’ЯНСЬК ГІМНАЗІЯ ДІТИ УКРАЇНИ
ЄДЗПОУ/ДРФО 37813308, ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ,
МФО 351533, РАХУНОК №2600005231602

Запрошуємо до співпраці.

Приєднані документи:

Виписка з Єдиного державного реєстру (ГЦ Діти України)
Переглядів: 135
Дата публікації: 15:31 06.01.2017
Директор гімназії

Чуб Світлана Володимирівна

Інформація для випускників
Електронне звернення
Рік німецької мови
Пошук